Przejdź do treści

Polityka

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES PORTALU PIBIP.pl

Wersja 1 | 05.12.2022 r.

Do pobrania w wersji PDF (do otwarcia pliku potrzebny jest program n.p. PDF AcrobatReader)

Polityka prywatości, v.1, 5.12.2022

Polityka Cookies, v. 1, 5.12.2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO”.

Poniżej przedstawiono informację o zasadach przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: PIBIP.pl

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Instytut Compliance sp. z o. o., z siedzibą w Słubicach (69-100) przy ul. T. Kościuszki 1, posiadająca NIP: 5981635573, REGON: 36371456300000, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601887– dalej zwana jako „Administrator”.

Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez przesłanie listu tradycyjnego na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub maila na adres info@instytutcompliance.pl

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  W świetle obowiązujących przepisów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

a) przesłania odpowiedzi na zapytanie, udzielenia informacji oraz kontaktu z osobą, której dane dotyczą – podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. przepis art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
b) w celu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie dot. zgłaszania naruszeń i prowadzenia negocjacji w zw. z zawarciem umowy – podstawą prawną jest przepis art. 6 ust 1 lit b) RODO;
c) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
d) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi, w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, a także w celu wystawienia opinii o produktach, prowadzenia działań marketingowych wobec klientów Administratora, podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego – jeżeli wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na takie działania (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie celów opisanych w pkt. 2, podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może być to niezbędne do świadczenia usług przez Administratora, co w szczególności dotyczy zawarcia umowy licencji.

 1. Odbiorcy danych
  Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 2. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

a) co najmniej przez okres niezbędny do świadczenia konkretnej usługi, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń;
b) wyłącznie przez czas wymagany do realizacji celu, w jakim takie dane zostały zebrane lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, czy też cele statystyczne, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń;
c) w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie wobec Pana/Pani działań marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat, chyba że przed upływem tego okresu cofnie Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie.

 1. Cofnięcie zgody
  Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powoduje zatrzymanie działań podejmowanych w zakresie, w jakim zgoda była udzielona oraz w zakresie, w jakim zgoda została cofnięta.

 1. Zgody marketingowe

Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, dla prawidłowej realizacji tego celu, osoba, której dane dotyczą, powinna udzielić również zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 19 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tzn. informacji o usługach Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail lub wskazanego numeru telefonu oraz zgody na komunikowanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która takiej zgody udzieliła, ma prawo ją w każdym momencie cofnąć, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy to zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, otrzymywania informacji handlowych lub wykorzystania przez Administratora urządzeń końcowych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, poczytywane będzie, że osoba, której dane dotyczą, żąda cofnięcia ww. wszystkich trzech zgód. Zgodnie z powyższym, Administrator zaprzestanie podejmować wobec takiej osoby jakiekolwiek działania marketingu bezpośredniego oraz usunie lub zanonimizuje jej dane osobowe.

 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

a) W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
b) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
c) W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania).
d) W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do:

 • usunięcia danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe;
  w przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt – dane kontaktowe podane zostały w pkt. 1.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

POLITYKA COOKIES

Na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.pibip.pl wykorzystywana jest technologia, która pozwala w sposób bezpieczny zbierać informacje w celu ulepszenia świadczonych usług oraz poprawy wyświetlania strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dot. zasad ich wykorzystywania oraz zasad przetwarzania danych osobowych.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka Instytut Compliance sp. z o. o. z siedzibą w Słubicach (69-100) przy ul. T. Kościuszki 1, posiadająca NIP: 5981635573, REGON: 36371456300000, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601887 – dalej zwana jako „Administrator”.

Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez przesłanie listu tradycyjnego na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub maila na adres info@instytutcompliance.pl

Więcej informacji nt. zasad przetwarzania znajdziesz w zakładce „Polityka prywatności”.

 1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są to dane informatyczne, które są zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. Pliki cookies spełniają wiele różnych funkcji, takich jak możliwość zapamiętywania Twoich preferencji, poprawę jakości korzystania ze strony internetowej oraz pomoc w oferowaniu najlepszych produktów i świadczenia najlepszych usług przez Administratora.

Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 • sesyjnych – plików tymczasowych, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia strony internetowej;
 • stałych – plików, które pozostają na Twoim urządzeniu po zamknięciu przeglądarki internetowej przez wskazane poniżej okresy.

3. Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy?

Wykorzystywane pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies niezbędnych do prawidłowego wyświetlenia strony internetowej. Wykorzystywane przez nas pliki cookies są to dane informatyczne zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę, związane ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną. Są one wymagane do poprawnego działania strony internetowej – bez tych plików cookies nie będzie można poprawnie wyświetlić strony internetowej.

Na stronie internetowej nie wykorzystujemy plików cookies, które pozwalają nam prowadzić analizę danych ani też plików cookies marketingowych związanych z reklamami lub ich ukierunkowaniem,

 1. Ustawienia preferencji plików cookies

Wchodząc na stronę internetową automatycznie instalowane są tylko pliki cookies niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.

 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Cel i podstawa prawna: Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia strony internetowej co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych: Przez czas korzystania ze strony internetowej.

Uprawnienia: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzecich (tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego): Nie przekazujemy informacji do państw trzecich, tzn. poza EOG.


KONTAKT| REGULAMIN | POLITYKI | CENNIK

(C)2023 Instytut Compliance sp. z o.o.